تری سديم فسفات

کاربرد

تری سدیم فسفات با فرمول Na3PO4 یکی از فسفات های سدیم به شکل پودر سفید رنگ  است. تری سدیم معمولا با آب همراه بوده و گرید های تجاری اش از خشک تا 12 آبه متغیر است.

بیشترین مصرف تری سدیم در شوینده هاست . ترکیب تری سدیم با حتی یک سورفکتنت ، شوینده ای فوق العاده می سازد.در حقیقت تری سدیم به عنوان چنگتاله ای برای گرفتن سختی آب بسیار خوب عمل می کند.

تری سدیم همچنین در ساخت فلاکس باری  لحیم کاری هایی با گرید بهداشتی به خصوص در بیمارستان ها مصرف می شود.

تری سدیم خوراکی افزودنی مورد تایید استاندارد های اروپاست و برای گرفتن خاصیت اسیدی خوراکی ها به کار می رود