سولفاميک اسيد

کاربرد

سولفامیک اسید دارای فرمول H3NSO3 است.این پودر سفید رنگ در دمای 205 درجه ذوب شده و با حرارت بیشتر تجزیه. سولفامیک صنعتی از واکنش اوره با مخلوط سولفوریک و سولفور تری اکسید به دست می آید.

سولفامیک در دارو سازی بسیار کاربرد دارد، از ساخت آنتی بیوتیک ها تا مهار کننده های HIV.

در شوینده ها برای پاک کردن فلزات و سرامیک و برای رسوب بری استفاده میشود. همچنین مصرف شوینده ی سولفامیکی در منازل و بیمارستان ها ، از آن جا که آثار مخرب سلامتی ندارد ،به شوینده ی کلریدریکی ترجیح داده میشود.