منوسديم فسفات

کاربرد

مونو سدیم فسفات با نام آیوپاک سدیم دی هیدروژن فسفات ، پودری سفید رنگ و یک یا دو آبه است.

درست مانند سایر نمک های سدیم فسفات ، در دترجنت ها و شوینده کاربرد دارد و گرید خوراکی آن برای افزودنی مجاز برای گرفتن اسیدیته ی مواد غذایی است. اما مونو سدیم فسفات شناساگر ی منیزیم در نمک هاست. با افزودن کلرور آمونیوم به محلول مونو سدیم فسفات در اسید کلریدریک ، رسوب سفید رنگی به  دست می آید