هيدروفلئوريک اسيد

کاربرد

HF از نظر علم شیمی ، قوی ترین اسید موجود در کره ی هستی ست ،گرچه محلول آن اسیدیته ی بالایی ندارد. . اما HF تجاری به صورت محلول رقیق شده ارائه می شود. بی نهایت خورنده است و به خصوص انواع اکسید را حل میکند. گاز مساعد شده از HF ریه را به  راحتی می سوزاند.

HF تجاری از ترگیب CaF2 با سولفوریک به دست می آید. در صنعت نفت به عنوان کاتالیست برای آلکیل دار کردن ، در شوینده ها و پاک کننده های فلزات به عنوان عامل اچ کننده و در معدن به عنوان حلال اکسید های اطراف سنگ مورد نظر کاربرد دارد.

حمل و مصرف و نگه داری از HF نیاز به اقدامات و شرایط ایمنی بالایی دارد.