پتاس چین

کاربرد

هیدروکسید پتاسیم یا پتاس سوز آور ، یک ترکیب معدنی یونی بسیار پرکاربرد است. پتاس و سود سوز آوربا ماهیت به شدت خورنده  قهرمان واکنش با انواع اسید هستند. مصارف پتاس بسیار وسیع اند ، از جمله :

– نمک های پتاسیم نظیر کربنات پتاسیم ،سیانید و پرکربنات پتاسیم از واکنش های پتاس به دست میآیند.

-در تولید انواع شوینده ی خانگی ،صنعتی و بیمارستانی کاربرد دارد.

-در ساخت باتری کاربرد دارد.

-به عنوان عامل اچ کننده ،در فلز کاری ، نساجی و … کاربرد دارد.

-پتاسیم مغذی برای خاک ، در کود سازی کاربرد دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.